Our Speaker

Mr. DENG JIN GEN

A Dang (China buyer)

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN KHAI MẠC VỀ CHIẾN LƯỢC “GIÁ TRỊ ĐIỀU VIỆT NAM”)
Time: from 8:45 AM - 10:00 AM
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN “SẢN XUẤT SẠCH HƠN, VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”).
Time: from 1:30 PM - 3:00 PM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. DENG JIN GEN is a Chinese buyer of cashew kernels, representing for China Cashew Club in Maoming city, China.

Ông DENG JIN GEN là khách hàng mua điều nhân của Việt Nam và đại diện cho Thương Hội Điều Mao Minh, Trung Quốc.

##

Programme