Our Speaker

Dr. R. K. Bhoodes

Former Chairman of the Cashew Export Promotion Council of India (CEPCI)

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Dr. R. K. Bhoodes, M/s. Kairali Exports, Kollam who was the Vice Chairman of the Council for the year 2016-17 has taken over as the Chairman of the Cashew Export Promotion Council of India Council on 28th September 2017 at Kollam.

Dr. R.K. Bhoodes has been a member of the Committee of Administration of the Council since September 2013.  Apart from being the Convener of various Panels of CEPCI, he has also put in commendable efforts for the successful conduct of the Council’s Diamond Jubilee Celebrations / Kaju Conclave at Kochi in September 2015 and also Kaju India 2017 recently held at Goa.

A Mechanical Engineer by profession, he has done his MBA in international Marketing. He was awarded Ph.D for his thesis ’The Transition of World Cashew Industry and The Challenges to India’. He has to his credit more than 20 papers published in the field of Cashew production, processing and marketing.

Dr. R.K. Bhoodes is the Managing Partner of M/s. Kairali Exports, Kollam, an associate concern of M/s. Prasanthi Group who are prominent exporters of cashew kernels.

Ngày 28/9/2017 tại Kollam, Tiến sĩ R. K. Bhoodes đến từ Công ty Xuất khẩu M/s Kairali, Kollam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhiệm kỳ 2016 – 17 đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Điều Ấn Độ (CEPCI).

Tiến sĩ R.K. Bhoodes là Ủy viên Ban chấp hành của Hội đồng kể từ tháng 9/ 2013. Là người thường xuyên được giao chủ trì các phiên họp của CEPCI, ông đã có nhiều nỗ lực để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội đồng (Diamond Jubilee)/ các sự kiện Kaju Conclave tại Kochi vào tháng 9/ 2015 và Kaju Ấn Độ năm 2017 mới được tổ chức tại Goa.

Tốt nghiệp Đại học với bằng cấp kỹ sư cơ khí chuyên nghiệp, ông đã học và được cấp bằng Thạc sỹ QTKD tiếp thị quốc tế. Sau đó, ông đã được trao bằng Tiến sĩ cho luận án ‘Sự chuyển dịch của ngành công nghiệp điều thế giới và những thách thức cho Ấn Độ’. Ông đã có hơn 20 tác phẩm nghiên cứu được công bố trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiếp thị điều.

Tiến sĩ R.K. Bhoodes là Đối tác Quản lý của Công ty Xuất khẩu M/s Kairali, Kollam, một đơn vị cộng sự của Tập đoàn M/s. Prasanthi là những nhà xuất khẩu điều có tiếng.

##

 

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam