Our Speaker

H.E.Mr. LE QUOC DOANH

Deputy Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam (MARD)

KEY-NOTE SPEAKERS: MINISTERS OF AGRICULTURE OF VIETNAM, MOIT - VIETRADE (PHÁT BIỂU QUAN TRỌNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ NN & PT NÔNG THÔN VIỆT NAM, VIETRADE).
Time: from 10:30 AM - 11:00 AM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

H.E.Mr. LE QUOC DOANH is Deputy Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam (MARD)

Ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

##

Programme