Our Speaker

MR. BABATOLA FASERU

National President of the National Cashew Association of Nigeria (NCAN)

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN KHAI MẠC VỀ CHIẾN LƯỢC ĐIỀU)
Time: from 8:45 AM - 10:00 AM
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)

Mr. Babatola Faseru, Vice President of the Africa Cashew Alliance (ACA) and National President of the National Cashew Association of Nigeria (NCAN). He is also the Chairman of Colossus Investments Ltd. (Nigeria).

He has a rich background in merchant banking and experiences in agro-product and raw cashew nut business.
Being as the Vice President of ACA, he has always tried his best to find out the solutions to improve quantity and quality of African cashew nuts. Being as the NCAN’s President, he closely collaborated with Nigerian Government to work at increasing Nigerian volume of production through the National initiatives called the “Special Cashew Production Scheme” (SCP) and other ongoing projects.

Babatola Faseru, Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội Điều châu Phi (ACA), Chủ tịch Hiệp hội Điều Quốc gia Nigeria (NCAN). Ông cũng là Chủ tịch của công ty Colossus Investments Ltd (Nigeria).

Xuất thân từ ngành ngân hàng, ông là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nông sản và hạt điều.
Với vị trí Phó Chủ tịch ACA, ông luôn cố gắng hết mình để tìm ra các giải pháp giúp cải thiện số lượng và chất lượng hạt điều châu Phi. Với vai trò là Chủ tịch NCAN, ông cũng đã hợp tác tham mưu với Chính phủ Nigeria triển khai đề án quốc gia “Sản Xuất Điều Đặc biệt” (SCP) với mục tiêu nâng cao sản lượng điều cho Nigeria và các dự án khác.

Programme