Our Speaker

Mr. DIABY ABOUBACAR

President of COTE D’IVOIRE CASHEW EXPORTERS’ ASSOCIATION (AEC-CI)

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN KHAI MẠC VỀ CHIẾN LƯỢC “GIÁ TRỊ ĐIỀU VIỆT NAM”)
Time: from 8:45 AM - 10:00 AM
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)
--
RAW CASHEW NUT QUALITY FORUM (DIỄN ĐÀN CHẤT LƯỢNG ĐIỀU THÔ NHẬP KHẨU)
Time: from 9:00 AM - 11:30 AM of Sunday, October 07, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. DIABY ABOUBACAR is President of COTE D’IVOIRE CASHEW EXPORTERS’ ASSOCIATION (AEC-CI)

AEC-CI was set up as a trade association under the laws of Côte d’Ivoire. It is a public private partnership of cashew exporters along the entire cashew value chain in Cote d’Ivoire. Its objective is to strengthen the competitiveness of the cashew sectors of Côte d’Ivoire and the development of Ivorian cooperative societies and cashew exporters.

In cashew nut business, Diaby is the General Director of PERFORM WORLD, one of big cashew exporters in Cote d’Ivoire.

Ông DIABY ABOUBACAR là Chủ tịch Hiệp hội những nhà xuất khẩu điều Bờ Biển Ngà (AEC-CI)

AEC-CI được thành lập theo luật pháp của Bờ Biển Ngà với tư cách là một tổ chức thương mại và có mối quan hệ đối tác công – tư của những nhà xuất khẩu điều Bờ Biển Ngà trong chuỗi giá trị hạt điều.

Mục tiêu của tổ chức này nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành điều Bờ Biển Ngà vì sự phát triển của các cộng đồng hợp tác xã và các nhà xuất khẩu hạt điều của Bờ Biển Ngà.

Ông Diaby còn là Tổng Giám Đốc của Công ty PERFORM WORLD, một trong những nhà xuất khẩu điều lớn của Bờ Biển Ngà.

##

Programme