Our Speaker

MR. FLORENTINO NANQUE

President of African Cashew Alliance (ACA).
President of Guinea Bissau Cashew Association.

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN KHAI MẠC VỀ CHIẾN LƯỢC ĐIỀU)
Time: from 8:45 AM - 10:00 AM
Venue: Vinpearl Huế Hotel (Dragon Ballroom)

Mr. Florentino Nanque is President of African Cashew Alliance (ACA) and President of Guinea Bissau Cashew Association.

He has served in the Public Administration of Guinea Bissau as the Counselor for Social Affairs to the Prime Minister and President of the Bissau City Council. He is a lawyer by profession having a postgraduate degree in contractual law and diplomatic and consular rights. He graduated from the Law School of Bissau in Guinea Bissau. He is a founding partner of Djonde Empreendimentos Flonan & Esposa SARL.

Ông Florentino Nanque là Chủ tịch Hiệp hội Điều châu Phi (ACA) và là Chủ tịch Hiệp hội Điều Guinea Bissau.

Ông đã phục vụ trong Cục Quản lý Công cộng của Guinea Bissau với vai trò Tham tán Các vấn đề Xã hội cho Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Bissau. Ông là một luật sư chuyên nghiệp có bằng sau đại học về luật hợp đồng và các quyền ngoại giao và lãnh sự. Ông tốt nghiệp Trường Luật Bissau ở Guinea Bissau. Ông là đối tác sáng lập của Djonde Empreendimentos Flonan & Esposa SARL.

Programme