Our Speaker

MR. FLORENTINO NANQUE

President of African Cashew Alliance (ACA).
President of Guinea Bissau Cashew Association.

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Florentino Nanque is President of African Cashew Alliance (ACA) and President of Guinea Bissau Cashew Association.

He has served in the Public Administration of Guinea Bissau as the Counselor for Social Affairs to the Prime Minister and President of the Bissau City Council. He is a lawyer by profession having a postgraduate degree in contractual law and diplomatic and consular rights. He graduated from the Law School of Bissau in Guinea Bissau. He is a founding partner of Djonde Empreendimentos Flonan & Esposa SARL.

Ông Florentino Nanque là Chủ tịch Hiệp hội Điều châu Phi (ACA) và là Chủ tịch Hiệp hội Điều Guinea Bissau.

Ông đã phục vụ trong Cục Quản lý Công cộng của Guinea Bissau với vai trò Tham tán Các vấn đề Xã hội cho Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Bissau. Ông là một luật sư chuyên nghiệp có bằng sau đại học về luật hợp đồng và các quyền ngoại giao và lãnh sự. Ông tốt nghiệp Trường Luật Bissau ở Guinea Bissau. Ông là đối tác sáng lập của Djonde Empreendimentos Flonan & Esposa SARL.

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do "bất khả kháng" (đại dịch Covid-19), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý IV/ 2021.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trích Nghị quyết Ban Thường vụ VINACAS ngày 08/1/2021 của VINACAS)
__
Due to the force majeure (the pandemic Covid-19), VINACAS would like to inform you of the new dates of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous as follows:
In Q. 4/ 2021.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(Excerpted from VINACAS' Resolution dated Jan. 08, 2021)