Our Speaker

Mr. MICHAEL WARING

1st Vice President of International Nut & Dried Fruit Council (INC)
Executive Member of Australia Cashew Association (ACA)
Chairman/ Managing Director of MWT Foods (Australia)

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN KHAI MẠC VỀ CHIẾN LƯỢC “GIÁ TRỊ ĐIỀU VIỆT NAM”)
Time: from 8:45 AM - 10:00 AM
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. MICHAEL WARING is Chairman and Managing Director of the Waring Group of companies, consisting of MWT Foods, MWT Agri Services, major shareholders of Laurel Foods USA and Laurel Nut Company USA. Investor in Vietnam. Member Board of Trustees, Vice Chairman INC. Board Member and Vice Chairman AMS. Co-founder Nuts for Life Australia.

Ông MICHAEL WARING là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn quốc tế Waring, bao gồm MWT Thực phẩm, MWT Dịch vụ Nông nghiệp, cổ đông lớn của Công ty Thực phẩm Laurel (Mỹ) và Công ty Hạt Laurel (Mỹ). Nhà đầu tư tại Việt Nam. Thành viên Ban chấp hành và Phó Chủ tịch Hiệp hội hạt mắc ca Úc (AMS). Đồng sáng lập tổ chức “Hạt cho cuộc sống” của Úc.

Ông còn là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Hạt Quả khô Quốc tế (INC) – tổ chức có 700 thành viên là các công ty hoạt động kinh doanh hạt và quả khô đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. INC là tổ chức quốc tế được thành lập nhằm mục đích chia sẻ thông tin về dinh dưỡng, y tế, thống kê, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn quốc tế và các quy định liên quan đến hạt và quả khô.

##

Programme