View video
View video

Our Speaker

Mr. NGUYEN DUC THANH

President of VINACAS
CEO of C&N (Tanimex-LA)

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN KHAI MẠC VỀ CHIẾN LƯỢC “GIÁ TRỊ ĐIỀU VIỆT NAM”)
Time: from 8:45 AM - 10:00 AM
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. NGUYEN DUC THANH has been President of Vietnam Cashew Association (VINACAS) since 2012. He was one of founders of VINACAS in 1990. He, together with other executive members of VINACAS, created a scientific and technical revolution in the cashew industry (from manual processing into mechanical processing) which has contributed to the development of Vietnam cashew industry during the last 10 years. Today, Vietnam has become the world leading number one cashew processor and exporter.

Ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) từ năm 2012 cho đến nay. Ông là người tham gia Ban chấp hành VINACAS từ năm 1990. Ông đã cùng các thành viên khác trong Ban chấp hành làm nên cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật trong ngành điều (chuyển từ chủ yếu chế biến bằng thủ công sang chế biến bằng máy), góp phần giúp ngành điều Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua, trở thành nước chế biến, xuất khẩu hạt điều số một thế giới.

##

 

 

 

 

Programme