Our Speaker

MR. PENIEL FANOU

President of CoNEC-Benin

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. Peniel Fanou is President of the National Cashew Exporters Council of Benin (CoNEC-Benin).

Being as a Beninese economic operator and geographer by training, Péniel Fanou has become by experience an international expert in tropical fruit trade with 15 years of practical experience in the cashew value chain in West Africa, particularly in Benin, Ivory coast, Togo and Ghana. He is also the Managing Director of the companies VP International SARL and ACIS SAS. Peniel has deep knowledge and understanding of the cashew supply chain and trends in the cashew industry in West Africa. He has strongly contributed to establish a business relationship between the inter-professional families of the cashew nut sector in Benin. He is interested in issues of cashew sourcing strategies, business relationship development between producing and processing countries.

Opérateur économique béninois et géographe de formation, Péniel Fanou est devenu par expérience, un expert international en matière de commerce de fruits tropicaux avec ses 15 ans d’expériences pratique dans la chaîne de valeur du cajou en Afrique de l’Ouest notamment au Bénin, en côte d’ivoire, au Togo et au Ghana. Il est le président du Conseil National des Exportateurs de Cajou du Bénin et administrateur des sociétés VP international SARL et ACIS SAS. Péniel à une profonde connaissance et compréhension de la chaîne d’approvisionnement de noix de cajou et des tendances de l’industrie du cajou en Afrique de l’Ouest. Il a fortement contribué à asseoir une relation d’affaire entre les familles interprofessionnelle de la filière anacarde au Bénin. Il est intéressé par les questions de stratégies d’approvisionnement en noix de cajou, de développement de relations d’affaires entre les pays producteurs et transformateurs etc.

Ông Peniel Fanou là Chủ tịch Hội đồng quốc gia những nhà XK điều Benin (CoNEC-Benin) và là Giám Đốc Điều hành của Công ty VP International SARL và Công ty ACIS SAS.

Là một nhà điều hành kinh tế và nhà địa lý học người Benin được đào tạo bài bản, Péniel Fanou đã trở thành một chuyên gia quốc tế về kinh doanh trái cây nhiệt đới với 15 năm kinh nghiệm thực tế trong chuỗi giá trị hạt điều ở Tây Phi, đặc biệt là ở Benin, Bờ biển Ngà, Togo và Ghana. Ông Peniel Fanou có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về chuỗi cung ứng hạt điều và xu hướng trong ngành điều ở Tây Phi. Ông đã góp phần mạnh mẽ để thiết lập mối quan hệ kinh doanh giữa các công ty gia đình chuyên nghiệp của ngành điều Bénin. Ông quan tâm đến những vấn đề về chiến lược tìm kiếm nguồn cung hạt điều, sự phát triển mối quan hệ kinh doanh giữa các nước sản xuất và chế biến,…

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam