Our Speaker

Mr. WIM SCHIPPER

Director Tree Nuts and Ingredients at Intersnack Procurement B.V., a subsidiary of Intersnack Group (Germany)

CASHEW KERNEL PANEL (TỌA ĐÀM VỀ ĐIỀU NHÂN “SẢN XUẤT SẠCH HƠN, VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”).
Time: from 1:30 PM - 3:00 PM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

GALA DINNER
Time: from 7:00 PM - 10:00 PM of Saturday, October 06, 2018
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Ông Wim Schipper là Giám đốc ngành hạt và nguyên liệu của Công ty Intersnack Procurement B.V., một công ty con của Tập Đoàn Intersnack, chịu trách nhiệm chính trong thu mua nguyên vật liệu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ trung tâm cho các đơn vị trực thuộc của Tập đoàn tại khu vực châu Âu.

Wim Schipper is Director Tree Nuts and Ingredients at Intersnack Procurement B.V., a subsidiary of Intersnack Group responsible for the central procurement of materials and services needed by the Group’s management units located across Europe.

Với thâm niên hơn 25 năm trong ngành công nghiệp thực phẩm, các vị trí mà Wim đã đảm nhiệm trước đây là: Thu mua nguyên liệu thô, Giám đốc bán hàng B2B và Giám Đốc Quản lý nguồn hàng châu Phi. Những từ khóa trong sự nghiệp của ông là: thực phẩm, thương mại và sự thay đổi. Cách tiếp cận của ông phù hợp với các giá trị của công ty: Gánh vác Trách nhiệm, Cùng nhau phát triển và Hành động Kinh doanh.

Active in the food industry for more than 25 years, Wim held previously positions as Lead Buyer Raw Materials, Sales Manager B2B and Sourcing Manager Africa. The key words in his career are: food, commerce and change. His approach aligns with the values of the company: Taking responsibility, Growing Together and Acting entrepreneurially.

(Nguồn: INC/ 2018)

Programme