View video
View video

Our Speaker

doan thi thu thuy2

Ms. Doan Thi Thu Thuy

Deputy Chief of Vietrade (MoIT) of Vietnam

KEY-NOTE SPEAKER: LEADERS OF MARD VIETNAM, MARD NIGERIA, CBPM GUINEA BISSAU, VIETRADE.
PHÁT BIỂU QUAN TRỌNG: LÃNH ĐẠO BỘ NN & PT NÔNG THÔN VIỆT NAM, LÃNH ĐẠO BỘ NN & PT NÔNG THÔN NIGERIA, LÃNH ĐẠO BỘ THƯƠNG MẠI GUINEA BISSAU, LÃNH ĐẠO CỤC XTTM – BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.
Venue: SUNRISE BALLROOM of Vinpearl Phu Quoc Resort.
From 10:30 AM - 11:00 AM of Tuesday, November 14, 2017

Ms. Doan Thi Thu Thuy is Deputy Chief of Vietrade (MoIT) of Vietnam

##

Programme