View video
View video

Our Speaker

Mary Adzanyo3

Ms. MARY ADZANYO

Director Private Sector Development at GIZ/ Com Cashew

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. MARY ADZANYO is Director Private Sector Development at GIZ – African Cashew initiative in Ghana.

Bà MARY ADZANYO là Giám Đốc Phát triển khu vực tư nhân của Tổ chức GIZ – Sáng kiến điều châu Phi tại Ghana.

##

 

Programme