View video
View video

Our Speaker

swapna_2

Ms. SWAPNA

Assistant Vice President of Foretell Business Solutions Pvt., Ltd.

CASHEW WOMEN’S MEET
Time: from 11.00 pm - 12.00 am of Wednesday, November 15, 2017
Venue: Convention Center of Vinpearl Land Phu Quoc (Ball room)

Ms. SWAPNA is Assistant Vice President of Foretell Business Solutions Pvt., Ltd. (CashewInfo.com)

CasheWomen is a social initiative by CashewInfo.com with the support of the global cashew industry, including VINACAS to reach out to women in cashew value chain and bring them under one platform. It is an attempt to appreciate the enormous contribution of women to the development of global cashew sector. It is an attempt to facilitate sharing of best practices among women. It is an attempt to enhance awareness on quality, food safety and safe working methods to women in cashew sector. It is an attempt to understand specific challenges women face in cashew sector and address them. It is an attempt to influence more women to take leadership role in cashew value chain.

Bà SWAPNA là Trợ lý Phó Giám đốc Tập đoàn truyền thông Foretell Business Solutions Pvt., Ltd. (chủ sở hữu của trang tin về ngành điều CashewInfo.com)

“CasheWomen” là một sáng kiến có ý nghĩa tích cực cho cộng đồng xã hội của CashewInfo.com với sự hỗ trợ của ngành điều toàn cầu, bao gồm VINACAS nhằm tiếp cận và tập hợp phụ nữ trong chuỗi giá trị điều vào một nền tảng thống nhất. Đó là những nỗ lực nhằm đánh giá công lao đóng góp to lớn của người phụ nữ vào sự phát triển chung của ngành điều toàn cầu. Đó là một nỗ lực để tạo điều kiện chia sẻ những kinh nghiệm thực tế tốt nhất giữa những phụ nữ trong ngành điều. Đó là một nỗ lực nâng cao nhận thức về chất lượng, an toàn thực phẩm và các phương pháp làm việc an toàn cho phụ nữ trong ngành điều. Đó là một nỗ lực để tìm hiểu những thách thức cụ thể mà phụ nữ phải đối mặt trong ngành điều và giải quyết chúng. Đó là một nỗ lực nhằm tạo ảnh hưởng nhiều hơn của người phụ nữ trong vai trò lãnh đạo trong chuỗi giá trị hạt điều.

##

 

Programme