Our Speaker

Mr. PHAM VAN CONG

Current President of Vietnam Cashew Association (VINACAS)

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. PHAM VAN CONG has been President of Vietnam Cashew Association (VINACAS) since August 04, 2018. He was one of active members of VINACAS in the 1990s. He, together with other executive members of VINACAS, created a scientific and technical revolution in the cashew industry (from manual processing into mechanical processing) which has contributed to the development of Vietnam cashew industry during the last 10 years. Today, Vietnam has become the world leading number one cashew processor and exporter.

Ông PHẠM VĂN CÔNG – Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) từ ngày 04 tháng 8 năm 2018. Ông là một trong những thành viên tích cực tham gia Ban chấp hành VINACAS từ những năm 1990. Ông đã cùng các thành viên khác trong Ban chấp hành làm nên cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật trong ngành điều (chuyển từ chủ yếu chế biến bằng thủ công sang chế biến bằng máy), góp phần giúp ngành điều Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua, trở thành nước chế biến, xuất khẩu hạt điều số một thế giới.

##

Programme