Rendezvous Point
S/N
Company
Delegates
Address
Image
Send Email
1
3 NUTS JSC.
TRẦN THỊ NGỌC NGA
Vietnam
2
3 NUTS JSC.
LANCUCKI ROBERT
Vietnam
3
3 NUTS JSC.
NGUYỄN HỒNG NAM
Vietnam
4
3 NUTS JSC.
PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG
Vietnam
5
ABOD SUCCESS INVESTMENT LTD.
BABATUNDE ODUNUGA
Nigeria
6
ABOD SUCCESS INVESTMENT LTD.
OSIOHWO STELLA EMUDIAGA
Nigeria
7
ADISHAKTI AGRO
AMAR SANNE
Vietnam
8
AFRICA PRODUCTS LIMITED
DANIEL M ROBERTS
United Kingdom
9
AFRICA PRODUCTS LIMITED/ SOUPARNIKA EXPORT ENTERPRISES
TRAN VO LOI
India
10
AG SASRAKU INVESTMENTS LTD.
GEORGE AKUFO
GHANA
11
AGEON COMMODITIES
ROHAN BHUTA
India
12
AGRITRADEX COMMODITIES INDIA PVT LTD.
NAVIN KANCHAN
India
13
AGRITRADEX COMMODITIES INDIA PVT LTD.
CHETAN ISHARANI
India
14
AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD.
DEEPAK AGRAWAL
SINGAPORE
15
AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD.
YEN HOANG
SINGAPORE
16
ALMOL AGRO INDUSTRIES
AMOL KARAMBALI
India
17
AMBERWOOD TRADING (ROTTERDAM) REP. OFFICE IN HCMC, VIETNAM
NGUYEN MINH HIEN
THE NETHERLANDS
18
AMBERWOOD TRADING (ROTTERDAM) REP. OFFICE IN HCMC, VIETNAM
HUBERTUS NOORLAND
THE NETHERLANDS
19
AMBERWOOD TRADING (ROTTERDAM) REP. OFFICE IN HCMC, VIETNAM
STROTHER JAMES THOMAS
THE NETHERLANDS
20
AN VIET CASHEWTRADING & SERVICES COMPANY
NGUYEN TAN DAT
Vietnam
Thông báo/ Announcement
Căn cứ diễn biến đại dịch Covid-19, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: từ ngày 05-07 tháng 3 năm 2021.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
(Trích Thông báo số 42/2020/TB-HHĐ ngày 07/4/2020 của VINACAS)
__
Due to the Covid-19 pandemic, VINACAS would like to inform you of the new dates of the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous as follows:
From 05th till 07th March 2021.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
(Excerpted from VINACAS' official letter No. 42/2020/TB-HHD dated April 07, 2020)