Our Speaker

Mr. ILIDIO BANDE

National Director of INCAJU (Mozambique)

Session: To be advised
Time: To be advised
Venue: To be advised

Mr. ILIDIO BANDE is National Director of INCAJU (Mozambique).

He is an agronomist, working on the Agriculture Sector for almost 30 years.

In 2016, he was appointed as National Director at INCAJU. Recently, he has directly involved on the development of the Institutional Policy Reform, which contributes to improve the performance and competitiveness of the Cashew Subsector in Mozambique.

Ông ILIDIO BANDE là Giám Đốc Quốc gia của Viện Điều Mozambique (INCAJU).

Ông là một chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp trong vòng 30 năm qua.

Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia của INCAJU. Gần đây, ông đã trực tiếp tham gia triển khai chương trình Cải cách Chính sách Thể chế, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của phân ngành điều Mozambique.

##

Programme
Thông báo/ Announcement
Vì lý do khách quan (dịch Covid và chính sách zero Covid tại thị trường Trung Quốc), Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 như sau:
Thời gian tổ chức: vào Quý 1 năm 2023.
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers, Quận 1, Tp. HCM
__
Due to objective reasons (Covid epidemic and China's zero-Covid policy), VINACAS wishes to inform you of the following new dates for the 12th VINACAS Golden Cashew Rendezvous:
In 1st Quarter of 2023.
At Sheraton Saigon Hotel & Towers, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam