View video
View video

Our Speaker

Mr. ILIDIO BANDE

National Director of INCAJU (Mozambique)

KEY PANEL BY CASHEW INDUSTRY LEADERS (PHIÊN KHAI MẠC VỀ CHIẾN LƯỢC “GIÁ TRỊ ĐIỀU VIỆT NAM”)
Time: from 8:45 AM - 10:00 AM
Venue: Convention Centre of Vinpearl Halong Bay Resort (Ball room)

Mr. ILIDIO BANDE is National Director of INCAJU (Mozambique).

He is an agronomist, working on the Agriculture Sector for almost 30 years.

In 2016, he was appointed as National Director at INCAJU. Recently, he has directly involved on the development of the Institutional Policy Reform, which contributes to improve the performance and competitiveness of the Cashew Subsector in Mozambique.

Ông ILIDIO BANDE là Giám Đốc Quốc gia của Viện Điều Mozambique (INCAJU).

Ông là một chuyên gia nghiên cứu về nông nghiệp, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp trong vòng 30 năm qua.

Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia của INCAJU. Gần đây, ông đã trực tiếp tham gia triển khai chương trình Cải cách Chính sách Thể chế, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của phân ngành điều Mozambique.

##

Programme